အခမဲ့နမူနာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

Gallic Acid (အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့်)